« Lån som forandrar liv | Main | 1. innlegg i bloggen! »

Påske i Zambia

Vi er fortsatt i Zambia og driver fortsatt med feltarbeid. Det har ikke skjedd all verden: president Banda holder koken, påsketuristene gir seg ikke og krokodillen Bismarck venter enda på at noen skal ramle i elva. Neste uke skal vi til Botswana og se på dyr, det blir nok fint.

Vi har også gjort litt mer på siden vår og lagt ut mer om prosjektet, føl dere som hjemme.

Øyvind nyter et lokalt brygg i solnedgangen på Zambezi-elva.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>