« Livet i Livingstone | Main | Fra Lusaka til Livingstone »

Kriss Lee 10

Mens vi syklet langs den zambiske landeveien gikk årets Kriss Lee festival av stabelen i Mandal. Hagefestivalen, som er av det ukommersielle slaget, samlet i år inn hele 19 000 NOK til UNICEF-prosjektet "Schools for Africa"!

Med trekkplastre som "The Åkseths", "Brødrene Strømme", "Slakter Nilsen", "Jimmy jazz", "Morten Myklebust" og "Amiga Egil & The Joysticks", er det nok ikke tvil om at vi hadde befunnet oss bak huset til Kristoffer og Håvard i Neseveien dersom vi ikke hadde vært på sykkeltur!

 

Vi vil med dette takke alle festivaldeltakere som støttet opp om UNICEF-innsamlingen, og en spesiell takk rettes til Kristoffer og Håvard (m. fam.), og alle Gudan som var med på å organisere det hele!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Sjelden man har så god samvittighet mens man er på fylla!

07.13.2010 | Unregistered CommenterAnonym

Jøss! Ser man det, har ratt feriert i tre måneder i Brasil med avbildede Kriss :) Takk for sist Kriss, hilsen Bjørnar!

07.24.2010 | Unregistered CommenterBjørnar

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>